SPAD it Home  
   
Informatie over het logo Statistic Process And Data analysis and Information Technology

Achtergrond

Het LRCB (Landelijk Referentiecentrum voor bevolkingsonderzoek op Borstkanker) aan het UMC St. Radboud te Nijmegen vervult een centrale rol inzake borstkanker screening. Een van haar hoofdtaken is het zorgdragen voor de opleiding en nascholing van bevoegde radiologisch laboranten, radiologen en pathologen die betrokken zijn bij de landelijke screening. Daarnaast heeft het LRCB een belangrijke taak bij de evaluatie van de landelijke screeningsresultaten en de beoordeling van de kwaliteit van het screeningsproces (personele kwaliteiten als ook de fysisch-technische kwaliteit van de opnames). In haar centrale rol beheert het LRCB een bibliotheek met röntgenfoto's die o.a. bij de diverse trainingssessies kunnen worden gebruikt.

Doel

Ten behoeve van de kwaliteitsbewaking worden regelmatig visitaties gehouden in het land, waarbij series foto's beoordeeld moeten worden. De informatie die hierbij wordt verzameld wordt gebruikt in een visitatierapport, en moet worden opgeslagen in een database ten behoeve van verdere analyse. Tot op heden werden hiervoor formulieren ingevuld die naderhand werden overgezet in een database. Deze aanpak brengt niet alleen veel werk met zich mee, maar is ook de oorzaak van een aantal invoerfouten. Daarom was er behoefte aan een database systeem dat geschikt is voor het ter plekke invoeren van de gegevens. Het systeem moest invoerfouten zoveel mogelijk voorkomen en de vrijheid in de volgorde van invoer handhaven. Tevens was het de bedoeling om met één druk op de knop, een outline voor het visitatierapport te genereren.

Naast dit visitatiesysteem bleek er behoefte aan een uitleensysteem ten behoeve van een beter beheer van de bibliotheek van röntgenfoto's.

AanpakSchematische carcinoom lokaties

De bestaande database en invul-formulieren zijn geanalyseerd. Op basis hiervan is een nieuw databasesysteem opgezet met een overzichtelijk invulformulier. Speciale aandacht hierbij ging uit naar de representatie van de carcinoom-locatie in de database. Rechts boven is een detail weergegeven van het invulformulier dat schematisch de twee typen foto's weergeeft (oblique en cranio caudaal). Binnen de applicatie reageert dit op muisbewegingen: de aangewezen positie wordt vertaald naar een numerieke database representatie. In het voorbeeld wordt op de cranio caudale foto van de rechter borst positie 3 aangewezen. Met name het invoerformulier heeft enkele rondes doorgemaakt voordat het volledig aansloot bij de wensen van het LRCB.

Ook voor het uitlenen van röntgenfoto's is een systeem opgezet, inclusief rapportage met betrekking tot uitgeleende stukken en stukken die over tijd zijn. De database is gevuld met de gegevens uit diverse bestanden. Met speciale zoek-technieken bleek dat veel patiënten in meerdere bestanden voorkwamen, waarbij niet alle velden correct waren ingevuld (of bijgehouden). De bestaande data zijn opgeschoond en als zodanig toegevoegd aan het nieuwe systeem.

Resultaat

Er is een tweetal goed werkende systemen opgeleverd waarmee de hoeveelheid werk kan worden verminderd en tevens de betrouwbaarheid van de data toeneemt.